Қаржылық кінәрат-талап

Қаржылық кінәрат-талап
Финансовые претензии

Мен сізге төлемдер бойынша кейбір кінәрат-талап қойғым келеді.

Я хотел бы предъявить вам некоторые претензии по платежам.

Біз тарапынан да сізге кейбір кінәрат-талаптар бар.

С нашей стороны к вам также есть некоторые претензии.

Сіздің кінәрат-талаптар жөніндегі біздің түсініктеріміз, сірә, сізді қанағаттандыратын болар.

Наши объяснения по вашим претензиям, вероятно, удовлетворят вас.

Мұқият талдау жасағаннан кейін біз төлем теңгерімінің қазір біздің пайдамызда екенін анықтадық.

После тщательного анализа мы установили, что платежный баланс сейчас в нашу пользу.

Сізде, керісінше, төлемдер бойынша едәуір берешек бар.

У вас же, напротив, имеется значительная задолженность по платежам.

Айтыңызшы, біздің берешегіміз нақты неден көрініп отыр.

Скажите, пожалуйста, в чем конкретно выражается наша задолженность.

Сіз ашқан аккредитивтің шарттары келісімшартта көзделген шарттардан өзгеше, сондықтан біз өзімізге тиесілі соманы ала алмаймыз.

Условия открытого вами аккредитива отличаются от условий, предусмотренных в контракте, и мы не можем получить причитающейся нам суммы.

Түсінемін, біз аккредитивке қажетті түзетулерді дереу енгіземіз.

Понимаю, мы немедленно внесем в аккредитив необходимые поправки.

Біз аккредитивтен төлем төлей алмаймыз, өйткені банкіге жолданған құжаттарда көп алшақтықтар бар.

Мы не можем произвести платежи с аккредитива, так как в документах, направленных в банк, имеются многочисленные расхождения.

Біз өз жазбаларымызда ... сомаға сіздің авизоңызды таппадық.

Мы не нашли в своих записях получение вашего авизо на сумму ...

Айтқандайын, міне, мен сізге өзіңіздің ресми хатыңызды көрсетейін, онда сіз бізге осы төлемдерден бас тартатыныңызды хабарлағансыз.

Вот, кстати, я покажу вам ваше официальное письмо, в котором вы ставите нас в известность об отказе от этих платежей.

Сіз бұл төлемдерден бас тарта алмайсыз.

Вы не можете отказаться от этих платежей.

Бізде төлемнің уақытылы төленбегені жөнінде елеулі кінәрат-талаптар бар.Төлем мерзімі осы жылдың мамырында-ақ өтіп кеткен.

У нас к вам есть серьезные претензии относительно несвоевременной оплаты. Срок платежей истек еще в мае этого года.

Бұл берешекті сіз дереу өтеуге тиіссіз.

Эту задолженность вы должны погасить немедленно.

Сіз ғ... шоттарды төлемегенсіз.

Вы не оплатили счета № ...

Сонымен бірге сіз ... кідірткенсіз, мұның өзі келісімшартты өрескел бұзу болып табылады.

Кроме того, вы задержали платежи за ..., что является грубым нарушением контракта.

- жабдықты құрастыруды

- монтаж оборудования

- жиынтықтаушы бөлшектердің жеткізілімін

- поставки комплектующих деталей

- өнеркәсіп тауарларының жеткізілімін

- поставки промышленных товаров.

Сізде толып жатқан төлем құжаттары бұрмалаушылықпен және ауытқушылықпен толтырылған.

Целый ряд платежных документов у вас составлен с нарушениями и отклонениями.

Сізде құжаттарға импорттық (экспорттық) лицензия тіркелмеген.

У вас не приложена к документам импортная (экспортная) лицензия.

Төлем мерзімінің өзгертілуіне байланысты сіздің траттаңыз акцептелмеген.

В связи с изменением срока платежа ваша тратта не акцептована.

Барлық көрсетілген кінәрат-талаптар бойынша бізде негізделген түсініктемелер бар.

По всем указанным претензиям у нас есть обоснованные объяснения.

Біріншіден, келісімшарттың орындалуы барысында шығыстарда болжанбаған өзгерістер болған.

Во-первых, в ходе выполнения контракта произошли непредвиденные изменения в расходах.

Өзгерістер көптеген бағыттар бойынша: ... болған.

Изменения произошли по многим направлениям:

- шығыс баптары бойынша

- по статьям расходов

- шығыс сомалары бойынша

- по суммам расходов

Екіншіден, сіз ... шығыстарының барлығын біз көтеретінімізді сіз ескеруге тиіс едіңіз.

Во-вторых, вы должны принять во внимание, что все расходы по ... мы берем на себя.

- тасымалдау

- транспортировке

- буып-түю

- упаковке

- шарттық қоймада сақтау

- хранению на конвенциональном складе

Біздің шотымызға ... барады.

За наш счет идут ...

- үстеме шығыстар

- накладные расходы

- сақтандыру шығыстары

- расходы по страхованию.

Біз сондай-ақ ... себепті бізге келтірілген залалдың өтелуіне үміт артамыз.

Мы также надеемся на компенсацию убытков, понесенных нами из-за ...

- уақытылы жеткізілмеу

- несвоевременной поставки

- уақытылы іссапармен жібермеу

- несвоевременного откомандирования специалистов

- төлем құжаттарының уақытылы жөнелтілмеуі

- несвоевременной отправки платежных документов.

Сондықтан біз ... үшін жауапкершілікті өзімізден аламыз.

Поэтому мы снимаем с себя ответственность за ...

- уақытылы төленбегені

- несвоевременную оплату

- шарттық міндеттемелердің сақталмағаны

- несоблюдение договорных обязательств.

Міне, бір мысал. Өткен жылы тауардың жөнелтілгені туралы сіздің хабарламаңызды біз кешігіп алдық. Сондықтан біз теміржолдан тауар қабылдауға дайын болмай қалдық. Мұның өзі, сайып келгенде, тасымалдау мен сақтаудың көп қосымша шығындарын туғызды.

Вот один пример. В прошлом году ваше уведомление об отгрузке товара мы получили с опозданием. Поэтому мы оказались не готовыми к приемке товара от железной дороги. Это привело, в конце концов, к большим дополнительным затратам по транспортировке и хранению.

Мұндай фактілер жайында біз сіздерге талай рет хабарладық.

О подобных фактах мы неоднократно ставили вас в известность.

Сондықтан қосымша шығыстар үшін толық жауапкершілік ала алмаймыз.

Поэтому мы не можем нести полную ответственность за дополнительные расходы.

Бізде сіздерге қоятын бірқатар қарсы кінәрат-талаптар бар.

У нас к вам есть также ряд встречных претензий.

Біздің төлемдер... байланысты тоқтатылды.

Наши платежи приостановлены в связи с ...

- құрастыру жұмыстарын орындаудың кідіртілуіне

- задержкой в выполнении монтажных работ

- жеткізілімдердің кідіртілуіне

- задержками поставок.

Төлем мерзімінің бұзылуы сіздер тарапынан жеткізілімнің жиынтықталмауы салдарынан болды.

Нарушение сроков платежей произошло вследствие некомплектности поставок с вашей стороны.

Биылдың өзінде сіздер құжаттарды төлеуге екі ай кешіктіріп ұсындыңыздар.

Уже в этом году вы представили документы к оплате с опозданием на два месяца.

Есеп айырысуларда бірнеше қателер табылды.

Было обнаружено несколько ошибок в расчетах.

Міне, мысалы, шоттан үзінді көшірме. Ол нақ біздің есеп айырысуларымыздың дұрыстығын қуаттайды.

Вот, например, выписка из счета. Она подтверждает правильность именно наших расчетов.

Өздеріңіз бұл шотты тексеріңіздерші.

Проверьте, пожалуйста, сами этот счет.

Сіздерге 2-ші қазанда ... сома қате аударылғанын сіздер ескермегенсіздер.

Вы не учли, что нами 2-го октября была ошибочно переведена вам сумма ...

Қанекей, біздің шоттарымызды қайтадан салыстырайық.

Давайте снова сверим наши расчеты.

Біз өзара кінәрат-талаптар бойынша қандай шешімдерге келеміз?

К каким решениям мы придем по взаимным претензиям?

Бұл мәселелерді біз міндетті түрде қайтадан қараймыз.

Эти вопросы мы обязательно рассмотрим вновь.

Төлемдер бойынша кемшіліктердің бәрін біз әрі кеткенде бір айдан кейін жоямыз.

Все недостатки по платежам мы устраним самое позднее через месяц.

Төлемдер ... төленеді.

Платежи будут осуществляться ...

- жұмыстардың орындалуына қарай

- по мере выполнения работ

- жабдықтың жөнелтілуіне қарай

- по мере отгрузки оборудования

- жүк тиеу құжаттарының толық жиынтықтамасы тапсырылғаннан кейін

- после вручения полного комплекта погрузочных документов

- шотқа қол қойылғаннан кейін

- после подписания счета.

Сіздерге белгілі оқиғаларға байланысты біз ... сұраймыз.

В связи с известными вам событиями мы просим ...

- төлемдер мерзімін ұзартуды

- об отсрочке в платежах

- кейбір төлемдер бойынша жеңілдіктерді

- о льготах по некоторым платежам

- төлем сомаларын қайта қарауды

- о пересмотре платежных сумм.

Қалай дегенмен сіздердің ... төлеулеріңіз керек.

Все же вам следует уплатить ...

- берілген несие үшін көтеріңкі пайызды

- повышенные проценты за предоставленный кредит

- төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін айыппұл

- штраф за просрочку в уплате.

Сіздер бізге шарттың бұзылғаны үшін айыппұл төлеуді ұсындыңыздар. Бірақ аталған соманы тек төрелік сот тәртібімен ғана төлейміз.

Вы нам предъявили штраф за нарушение договора. Но уплату названных сумм мы произведем только в арбитражном порядке.

Меніңше, сіздер жағдайдың елеулі сипатын жете бағаламай отырсыздар.

По-моему, вы недооцениваете серьезность ситуации.

Төлемдегі бұрмалаушылықтар салдарынан шартта көзделген сіздерге мәлім зардаптар болады.

В результате нарушений в платежах произойдут известные вам последствия, предусмотренные в договоре.

Салықтарды төлеуден жалтару көп мөлшерде айыппұл төлеуге апарып соқтырады.

Уклонение от уплаты налогов влечет штраф в большом размере.

Төлем төлеудегі кідірістің салдарынан біз жеткізілімді тоқтата тұрамыз.

Вследствие задержки в оплате мы приостанавливаем поставки.

Біз сіздерден бұрын жеткізілген, бірақ осы кезге дейін төленбеген тауарларды бізге кері қайтаруларыңызды да сұраймыз.

Мы просим вас также отослать нам назад товары, поставленные ранее, но не оплаченные до сих пор.

Бұл ретте, әлбетте, шығындар сіздердің есебіңізден өтеледі.

Издержки в этом случае, естественно, пойдут за ваш счет.

Осы мәміленің нәтижелері бойынша біз залал шектік.

По результатам этой сделки мы оказались в убытке.

Сондықтан біз сотқа жүгінуге мәжбүр болдық.

Поэтому мы вынуждены обратиться в суд.

Сіздердің борыштарыңыз заңды тәртіппен өндіріп алынады.

Взыскание ваших долгов тогда произойдет в законном порядке.

Сот шығындары да сіздердің есебіңізден өтеледі.

Судебные издержки пойдут также за ваш счет.

Біздің шартымыз бұзылады.

Наш договор будет расторгнут.

Біз бұл істі сіздердің қалауыңызға ұсынамыз.

Мы предоставляем это дело на ваше усмотрение.


Казахско-русский экономический словарь.

Поможем написать реферат

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»